Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky SOLIDARITAS s.r.o.:
1. Všeobecné ustanovenia
 1.1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa  Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
a s inými relevantnými právnymi predpismi.
1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, Solidaritas s.r.o,   IČO: 48197670, Bankové spojenie: 29466005821/1100,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre pod č. 38989/N (ďalej len “predávajúci”), ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu , ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetu, a to cez webshop umiestnený na internetovej stránke: www.solidaritas.sk.
Kontakt na predávajúceho: 0907037270, e-mail: info@solidaritas.sk
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Staničná 9, 94901 Nitra

Predávajúci v plnej miere rešpektuje Zákon č. 250/207 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Pre kupujúceho vždy platia tie výhodnejšie podmienky či už vyplývajúce zo zákonov alebo z týchto Obchodných podmienok.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť
právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

2.Vymedzenie pojmov
2.1.: Kupujúci: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do zmluvného vzťahu s predávajúcim tovaru  prostredníctvom internetovej stránky www.solidaritas.sk
2.2.:Tovar: aktuálna ponuka tovaru alebo služby uverejnené na internetovej stránke www.solidaritas.sk
2.3.: Registrácia: pod registráciou sa rozumie vyplnenie registračného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Pri vyplnení formuláru je kupujúci požiadaný o uvedenie osobných údajov. Vyplnenie označených polí je povinné pre úspešnú registráciu.   
2.4.:Objednávkový formulár: odoslaný formulár, ktorý obsahuje osobné informácie o kupujúcom, presný názov, počet, cenu, kód tovaru a iné špecifické údaje o objednanom tovare  a tiež spôsob jeho dodania. Ak je kupujúci podnikateľom je potrebné uviesť aj IČO a DIČ.
Kupujúci musí súhlasiť s vyhlásením, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
3. Objednávka tovaru a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
3.1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Jedná sa o elektronický objednávkový formulár (tzv. nákupný košík) uvedený na internetovej stránke prevádzkovanej predávajúcim, prípadne telefonickú objednávku alebo zaslanie e-mailu kupujúceho  predávajúcemu, či o osobnú objednávku v sklade predávajúceho. Neúplný alebo zle vyplnený objednávkový formulár sa považuje za neplatný. V tom prípade sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyžiada potrebné údaje.
3.2. Predávajúci vybavuje objednávky v prichádzajúcom poradí.
3.3 Všetky prijaté elektronické a telefonické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.4. Uzavretie zmluvy nastáva po potvrdením objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky kupujúci obdrží na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii alebo pri objednaní tovaru.
3.5. Zmena objednávky je možná len v deň jej prijatia výlučne po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.
3.6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov (telefón, internet, etc). pre uskutočnenie objednávky sú  závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie objednávky
4.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania. Pre zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje osobné údaje a presné parametre objednaného tovaru. Objednávku je možné stornovať e-mailom, telefonicky alebo osobne. Predávajúci informuje kupujúceho o akceptovaní a vykonaní storna objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.   
V prípade ak kupujúci pred stornom objednávky už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní prevodom na bankový účet kupujúceho.
4.2.  V súlade s ustanoveniami  §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Vrátený tovar musí byť zaslaný naspäť predávajúcemu  prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielkovej spoločnosti alebo osobne. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar nie je možné vrátiť prostredníctvom dobierky. Náklady na vrátenie tovaru vznáša kupujúci. Je odporúčané vrátiť tovar vo forme doporučeného balíka.
4.3. K vrátenému tovaru je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:
a) písomný prejav o vôli odstúpiť od objednávky s uvedením čísla faktúry
b)kópiu daňového dokladu
c)presný dátum nákupu
d)číslo tovaru
e)bankové spojenie na kupujúceho
Ak kupujúci splnil všetky požiadavky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní prevodom na bankový účet kupujúceho od prevzatia vráteného tovaru.   
Vrátený tovar nesmie byť poškodený, opotrebovaný a nesmie javiť príznaky  používania. V prípade že vrátený tovar bol poškodený, predávajúci vráti kúpnu cenu zníženú o náhradu škody. Tovar musí byť vrátený do 7 pracovných dní.
5. Práva a povinnosti  
5.1.Práva a povinnosti predávajúceho:
a) predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v stanovenom  množstve, stave a kvalite podľa predchádzajúcej dohody s kupujúcim.
b) v prípade  použitého tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho o tomto fakte
c) predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu
d) predávajúci je povinný dodať daňový doklad k tovaru
e) predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania skladových zásob, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak. O zrušení objednávky je predávajúci povinný informovať kupujúceho. V takom prípade predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní prevodom na bankový účet kupujúceho.
5.2. Práva a povinnosti kupujúceho:
a) kupujúci má právo na dodanie tovaru v takom množstve a kvalite, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho alebo na akých sa dohodli s predávajúcim
b) kupujúci má nárok na zrušenie objednávky podľa bodu 4 odseku 4.1.
c) kupujúci má právo vrátiť tovar podľa bodu 4 odseku 4.2., 4.3.
d) kupujúci je povinný si prevziať objednaný tovar  
e) kupujúci je povinný vyplatiť celkovú cenu prevzatého tovaru, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak
6. Kúpna cena tovaru
6.1. Kúpna cena objednávaného tovaru je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho,  je záväzná a konečná, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Predávajúci nie je platiteľom DPH, takže kúpna cena nezahŕňa DPH.
6.2. Kúpna cena tovaru uverejneného na internetovej stránke predávajúceho nezahŕňa náklady na prepravu a cenu za balenie objednaného tovaru. 
6.3. Cena tovaru je uvedená vždy v eurách.
6.4. Všetky akcie sú platné do vypredania skladových zásob.
7. Platobné podmienky
7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu za cenu platnú pri objednávaní tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť cenu pri prevzatí tovaru.   
7.2. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať prostredníctvom:
a) dobierky – Slovenská pošta a.s. – objednaný tovar zaplatíte pri prevzatí na pošte alebo kuriérom. Kupujúci môže vyzdvihnúť objednaný tovar do 7 dní odo dňa jeho doručenia.  
b) prevodom na účet – po uzatváraní kúpnej zmluvy kupujúci obdrží od predávajúceho e-mail, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie pre vykonanie platby (číslo účtu, variabilný symbol)
c) v hotovosti pri prevzatí tovaru  zo skladu
d) v hotovosti pri prevzatí tovaru  overenou osobou (predávajúci  je schopný zabezpečiť dopravu, v takom prípade je potrebné vyžiadať informácie o cene a termíne dodania od predávajúceho na e-mailovej adrese: info@solidaritas.sk)
 7.2. Predávajúci zúčtuje poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty
Aktuálnu tarifu  poštových služieb  a s nimi súvisiacich činností nájdete na stránke: www.posta.sk/subory/741/cennik-medz-pdf.pdf
Poštovné závisí od hmotnosti objednaného tovaru. (napr.: chodítko Medema č.tovaru 363 má hmotnosť 8,690 kg , čiže poštovné je 4,80 Eur)
7.3. Predávajúci k tovaru zúčtuje aj cenu balenia, ktorá vždy závisí od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o cene balenia.
8. Dodacie podmienky
8.1. Na internete zverejnený tovar je na sklade. Výnimku tvoria len produkty s označením „vypredané“ alebo “momentálne nie je k dispozícii”. V niektorých prípadoch fotky môžu byť ilustračné.
8.2. V prípade, že viac kupujúcich objedná ten istý tovar, predávajúci vybavuje objednávky v prichádzajúcom poradí. Ak predávajúci nie je schopný tovar zabezpečiť, je povinný o tom informovať kupujúceho.
8.3. Informácie o tovare sú aktualizované raz denne, takže sa môže vyskytnúť, že údaje o objednanom tovare budú odlišné ako údaje v čase objednávania. O váhe a rozmeroch tovaru poskytne predávajúci informácie prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. 
8.4.  S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania, sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Predávajúci vždy informuje kupujúceho o predpokladanej dodacej lehote spojenej s daným spôsobom prepravy.
8.5. Doba dodania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepr. spol. TopTrans je 4-5 dní.
Predávajúci  je schopný zabezpečiť dopravu tovaru, v takom prípade je potrebné vyžiadať informácie o cene a termíne dodania od predávajúceho na e-mailovej adrese: info@solidaritas.sk
8.6. Ak kupujúci zásielku neprevezme, ale aj naďalej bude mať záujem o produkt, náklady opätovného zaslania hradí on. V takom prípade predávajúci má právo vyžiadať celkovú kúpnu cenu tovaru vopred, pred zaslaním tovaru.
8.7. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky.
8.8. Za miesto dodania sa považuje adresa, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke tovaru a predávajúci to potvrdil.
8.9. Predávajúci je povinný tovar zabezpečiť.
8.10. POŚTOVNÉ HRADI PREDÁVAJÚCI PRI OBJEDNÁVKE NAD 1000,- EURO !
9. Výhrada vlastníctva
9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po vyplatení celkovej kúpnej ceny. Ak stanovená kúpna cena nebola uhradená v plnej výške, kupujúci nesmie s nezaplateným tovarom disponovať, čiže predať tretej osobe, prenajímať, etc., a  obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo.
9.2.  Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar.  
10. Záručné podmienky  a  reklamácia
10.1. Pri kúpe použitého tovaru  je záručná doba 12 mesiacov.
10.2. Pri kúpe nepoužitého tovaru je záručná doba 24 mesiacov.
10.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich nesprávnym použitím alebo z toho vyplývajúcim opotrebovaním. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými podmienkami alebo prevádzkou v extrémnych podmienkach či pri mechanických poškodeniach.  
 Pri tovare predanom za nižšiu cenu je predávajúci povinný informovať kupujúceho o vade produktu, pričom v takom prípade nezodpovedá za žiadne vady.  
10.4. Záručná doba začne plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru, ak je obal alebo balenie poškodené a je podozrenie, že samotný tovar môže byť poškodený.
10.5. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
10.06. Reklamačný poriadok: kupujúci je povinný informovať predávajúceho o prípadných chybách na tovare prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Je potrebné popísať charakter vady. Chybou sa rozumie nedostatok tovaru, ktorý bráni jeho riadnemu užívaniu. Predávajúci je povinný potvrdiť obdržanie reklamácie.
Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú rovnaké postupy a povinnosti, aké sú uvedené v bode 4. v odseku  4.2., a 4.3.Tie sú nasledovné:
V súlade s ustanoveniami  §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Reklamovaný tovar musí byť zaslaný naspäť predávajúcemu  prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielkovej spoločnosti alebo osobne. Predávajúci  nie je oprávnený vrátiť náklady spojených s objednaním a dodaním tovaru. Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar nie je možné vrátiť prostredníctvom dobierky. Je odporúčané vrátiť tovar vo forme doporučeného balíka. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 K reklamácii tovaru je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:
a) písomný prejav vôle odstúpiť od objednávky s uvedením čísla faktúry a s popisom charakteru vady
b)kópiu daňového dokladu
c)presný dátum nákupu
d)číslo tovaru
e)bankové spojenie na kupujúceho
Predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru. Na preverenie reklamácie má predávajúci k dispozícii15 pracovných dni od obdržania reklamácie.
  V prípade ak je  možné odstrániť vadu, má kupujúci právo na jej riadne odstránenie. Ak nie je možné odstrániť vadu, kupujúci má právo požadovať vrátenie peňazí, výmenu alebo primeranú zľavu tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
10.7. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený kupujúcemu so stanoviskom predávajúceho. 

10.8.

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

 

Spotrebiteľ – kupujúci

Meno a priezvisko:   …………………………………………………………………………………..

Adresa:                      …………………………………………………………………………………..

Telefón, e-mail          …………………………………………………………………………………..

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy s

Predávajúci: Solidaritas s.r.o. Jeruzálemská 31, 94001 Nové Zámky

 

Číslo objednávky                                                         ……………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia objednávky*                  ………………………………………………

Označenie vráteného tovaru

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Dátum a podpis spotrebiteľa – kupujúceho

* Nehodiace sa prečiarknite

11. Ochrana osobných údajov
11.1 Predávajúci je povinný zaobchádzať s osobnými údajmi kupujúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Predávajúci spracuje osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a bankové spojenie.
Predávajúce je povinný ubezpečiť kupujúceho, že osobné údaje budú spracované v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, pričom nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.
11.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ochranu osobných údajov, ak dôjde k napadnutiu servera.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Kupujúci potvrdí odoslaním objednávkového formulára, že porozumel a súhlasí s  ustanoveniami zverejnenými vo „Všeobecných obchodných podmienkach“ predávajúceho.
12.2. Ďalšie vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.    
12.3. 12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
12.4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane
spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory
vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12.6.

  1. Alternatívne riešenie sporu:
  2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 08.08.2017
  
Prajeme Vám príjemný nákup!

 

DesigNet,s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

four × four =